Identiteit

De levensbeschouwelijke identiteit
Als protestants-christelijke school beschouwen wij de Bijbel als de bron van ons geloof. Het geloof vervult een belangrijke rol in de omgang tussen de leerkrachten en de leerlingen.
Dit is terug te zien in onze dagelijkse onderwijspraktijk door dagopeningen en –sluitingen met gebed in groepen, de Bijbelverhalen die wij vertellen, de gesprekken die we voeren, de liederen die wij zingen en de vieringen die wij houden. Op deze basis berust de omgang met elkaar; in verantwoordelijkheid, eerlijkheid en respect. Dit vormt voor ons de grondslag voor het Christelijk onderwijs. Wij staan open voor kinderen met een andere of niet-religieuze achtergrond. Dit maakt ons juist tot een boeiende gemeenschap waarin we elkaar ontmoeten met respect voor elkaars meningen en overtuigingen. Omdat geloofsbeleving van ouders, kinderen en leerkrachten verschillen, blijven wij hierover met elkaar in gesprek. Zo willen wij zorgen voor een open dialoog waarin wij steeds op zoek gaan naar overeenkomsten in plaats van verschillen. Het is belangrijk om helder te zijn over je eigen geloof en de identiteit van de school, wetende dat onze identiteit altijd in beweging is: dynamische identiteit.     
Onze school heeft geen specifieke binding met één kerk, maar voelt zich verwant aan alle protestante (PKN) kerken. Jaarlijks wordt op de laatste zondag van januari een kerk-school-gezinsdienst gehouden. Dit schooljaar zal deze plaatsvinden op zondag 29 januari 2017.
 
De pedagogische identiteit
Ouders en leerkrachten zijn de belangrijkste opvoeders van de kinderen. Wij achten het van groot belang dat de opvoeding thuis en op school 'aan elkaar verwant' zijn. Goede communicatie met de ouders is daarom onmisbaar.
We willen alle leerlingen een gevoel van gelijkwaardigheid geven en respect voor de ander bijbrengen. Samen werken we aan een veilige leeromgeving. Pas als een kind zich veilig en geborgen voelt, is voldaan aan de basisvoorwaarde om goed te kunnen leren. Zo werken we aan de zelfstandigheid, weerbaarheid en zelfredzaamheid van het kind. Op deze wijze krijgt een kind zelfvertrouwen en zal het zich in een stimulerende omgeving goed kunnen ontwikkelen. Op school wordt hier structureel aandacht aan gegeven, waarbij de methode ‘De vreedzame school’ wordt gebruikt.
 
De onderwijskundige identiteit
Als professionals staan wij in voor de kwaliteit van ons onderwijs. De basis van de didactische vaardigheden van de leerkrachten is gezamenlijk besproken en vastgelegd. Iedere leerkracht zal vervolgens zijn/haar eigen kwaliteiten hieraan toevoegen. Ons onderwijs is zo ingericht dat kinderen zich volop kunnen ontplooien binnen het leerstofjaarklassensysteem. De leerstof is afgestemd op het ontwikkelingsniveau van het kind en wordt gevarieerd en gedifferentieerd aangeboden. Binnen ons lesmodel ‘doordacht lesgeven’ gaan we in principe uit van drie niveaus. Onze hoofdtaak bestaat primair uit het verzorgen van kwalitatief goed onderwijs aan de ons toevertrouwde kinderen. Basisvoorwaarde hiervoor is de veilige sfeer waarin leerlingen en leerkrachten kunnen werken. Pas als hieraan is voldaan, kan een kind zich optimaal ontwikkelen. 
Tevens vinden wij het belangrijk dat ouders betrokken zijn bij school.
Kindcentrum Oranje Nassau | Eijkmanplantsoen 3 | 3861 CW NIJKERK | T (033) 245 17 08 | E info@onsn.nl | sitemap