Ons onderwijs

In de wet staat welke vakken de kinderen moeten leren en voor elk vak zijn kerndoelen aangegeven en deze zijn weer uitgesplitst in leerlijnen. Bij de kerndoelen wordt heel zorgvuldig een methode gekozen. In deze methode staat in ieder geval de verplichte leerstof. De leerkracht deelt het schooljaar in en zorgt ervoor dat alle afgesproken leerstof behandeld wordt. Aan het begin van het jaar bespreken we deze leerstof tijdens de informatiemoment met de ouders. De schoolleiding spreekt de streefdoelen jaarlijks met de individuele leerkracht door. De opbrengsten worden regelmatig geanalyseerd en indien nodig aangepast. In de groepen werkt men met groepsplannen waarbij de individuele leerbehoefte van kinderen centraal staat. Aan het eind van groep 8 hebben de meeste kinderen de verplichte leerstof gehad. Voor sommige leerlingen is er een speciale leerlijn nadat ze zijn afgekoppeld.
 
De kwaliteit van ons onderwijs wordt mede bepaald door de door ons gekozen methoden. De schoolboeken lijken niet meer op die waaruit de meeste ouders vroeger leerden.  Net als de samenleving staat ons onderwijs gelukkig ook niet stil. De door ons gehanteerde methoden bereiden, naar onze opvatting, goed voor op de doorstroming naar het vervolgonderwijs en voldoen aan de door de onderwijsinspectie gestelde kerndoelen voor het basisonderwijs. 
Naast de lessen die uit de methoden worden gegeven, is er voldoende ruimte voor ‘extra’s’, 
zoals deze door de school zelf zijn ontwikkeld: circuit, zelfstandig werken, drama en kunstzinnige vorming.


Alle leerkrachten maken deel uit van een ontwikkelteam (OT). Deze doen onderzoek naar een vernieuwing / aanpassing van ons onderwijs. Zij komen met een voorstel waarover het team een belsuit neemt.
 

Groep 1 en 2 
In totaal zijn er vier homogene kleutergroepen, namelijk twee groepen 2 en twee groepen 1. De kinderen die in de loop van het schooljaar 4 jaar worden, stromen in de groepen 1 in.
Om de overgang van huis naar school geleidelijk te laten verlopen, hebben de kleutergroepen 2 à 3 ochtenden open entree. Ouders mogen dan om 8.30 uur samen met hun kind een activiteit kiezen, waarmee aan een tafel of in een hoek aan het werk kan worden gegaan. Er mag dan (maar hoeft niet) nog even worden meegespeeld/ -gewerkt tot uiterlijk 8.45 uur. 
 
De inrichting van de lokalen van de groepen 1 en 2 verschilt van die van de andere groepen. Ook de manier van werken is anders. Er wordt voornamelijk thematisch volgens de principes van de Basisontwikkeling gewerkt. De thema’s worden voorbereid door de leerkrachten aan de hand van leerlijnen en doelen voor groep 1 en 2 en daar worden passende spel- en werkactiviteiten bij gezocht. Hiervoor worden onder andere de methodes Schatkist en ‘Ik en Ko’ gebruikt. 
 
Er is in de kleutergroep veel aandacht voor zelfstandigheid en spelend leren. Door spel leren de kinderen de wereld verkennen en leggen ze de basis voor hun verdere schoolloopbaan. De leerkrachten volgen de  leerlingen met KIJK!, een observatiesysteem dat een duidelijk beeld geeft hoe de kinderen zich ontwikkelen in de loop van de kleuterperiode. Dit sluit aan bij hoe de voorschoolse instellingen (kinderdagverblijf en peuterspeelzaal) de kinderen volgen. In het kader van het project Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) werken we nauw samen met de voorschoolse instellingen. We werken met de zelfde methode (Ko-Totaal), de kinderen worden met hetzelfde systeem gevolgd (KIJK!) en er is van elke leerling een (warme) overdracht.
 
Groep 3 t/m 8
In groep 3 wordt veel tijd besteed aan het aanvankelijk leren lezen, schrijven en rekenen, maar het spelende kind wordt hierbij niet vergeten.
Het spelelement neemt ook nog in de groepen 3 en 4 een belangrijke plaats in. Weliswaar staan hier de methoden meer centraal, maar de leerkrachten trachten het onderwijs zo uitdagend mogelijk te maken. Hiermee doen we een beroep op de intrinsieke motivatie: het kind vindt het leuk om te leren. In groep 3 zal er één ochtend per week open entree plaatsvinden en in groep 4 één keer per maand. Op deze ochtend mogen de ouders gedurende de eerste 15 minuten met hun kind de klas in om samen aan het werk te gaan.
Door te kijken naar de onderwijsbehoeften van de individuele leerlingen willen we het onderwijs zo passend mogelijk maken. Door gebruik te maken van een flexibel rooster willen we op het juiste moment voldoende aandacht besteden aan wat een kind/groep nodig heeft.  
Kindcentrum Oranje Nassau | Eijkmanplantsoen 3 | 3861 CW NIJKERK | T (033) 245 17 08 | E info@onsn.nl | sitemap