De leerlingen moeten zich op school veilig en geborgen voelen en dus ‘lekker in hun vel zitten’! In de groepen zorgen de leerkrachten ervoor dat er in de groep een prettige werksfeer (pedagogisch klimaat) is.
De sociaal- emotionele ontwikkeling van de kinderen volgen wij met de veiligheidsthermometer. Deze thermometer moeten alle leerlingen twee maal per jaar invullen. De leerkracht krijgt dan een beeld van de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind maar ook van de groep. Aan de hand van de resultaten stelt de leerkracht 3 maal per jaar  een groepsplan op. De kinderen van groep 4  tm 8 maken 3 maal per jaar een sociogram.
Ter bevordering van de sociale ontwikkeling passen we in onze lessen coöperatieve werkvormen toe.
Om structureel aandacht te geven aan de sociaal emotionele ontwikkeling wordt gewerkt met het programma  ‘De Vreedzame School’’ (www.devreedzameschool.net ).
De Vreedzame School is een compleet programma voor basisscholen voor sociale competentie en democratisch burgerschap. Het beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen, en waarin kinderen leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. Kinderen voelen zich verantwoordelijk voor elkaar en voor de gemeenschap, en staan open voor de verschillen tussen mensen.
De Vreedzame School biedt de kinderen wekelijkse  lessen, verdeeld in zes blokken:
1. We horen bij elkaar - groepsvorming
2. We lossen conflicten op - conflicthantering
3. We hebben oog voor elkaar - communicatie
4. We hebben hart voor elkaar - gevoelens
5. We dragen allemaal een steentje bij - verantwoordelijkheid
6. Wij zijn allemaal anders – diversiteit
 
De volgende sociaal-emotionele vaardigheden komen in het programma aanbod:
   
Een belangrijk onderdeel van de Vreedzame school is mediatie door leeftijdsgenoten. Kinderen zijn zelf verantwoordelijk voor het klimaat op school. Leerlingmediatoren komen uit de bovenbouw en krijgen een mediatorentraining. Eenmaal opgeleid kunnen zij gevraagd worden te bemiddelen bij conflicten tussen leerlingen onder schooltijd.
 
Op plaatsen waar veel mensen aanwezig zijn gelden regels om zaken op een positieve manier te laten verlopen. Met elkaar hebben we 5  gouden regels opgesteld:
Met bovenstaande regels proberen we een goede basis te leggen tegen het pesten. Mocht het toch op pesten aankomen dan ondernemen wij gepaste actie a.d.h.v. ons pestprotocol. Dit protocol is opgesteld ter voorkoming van pesten en hierin staat o.a. dat er een actieve houding van de ouders wordt verwacht bij het melden van pestgedrag en het zoeken naar oplossingen. Dit geldt niet alleen voor de ouders van het kind dat gepest wordt, maar ook voor de ouders van de ‘pester’. Het pestprotocol is op te vragen/in te zien bij de directie.
Pesten vindt ook digitaal plaats via o.a. twitter, Facebook ,  etc. Wij gaan er vanuit dat ouders hun kinderen begeleiden en opvoeden m.b.t. deze digitale snelweg. Als school kunnen wij, hoe vervelend het ook is, geen verantwoordelijkheid nemen voor ‘cyberpesten’ dat buiten schooltijd plaatsvindt. Wij adviseren ouders om in voorkomende gevallen contact met elkaar op te nemen.
Kindcentrum Oranje Nassau | Eijkmanplantsoen 3 | 3861 CW NIJKERK | T (033) 245 17 08 | E info@onsn.nl | sitemap