Voor o.a. de vakken geschiedenis, aardrijkskunde, biologie en techniek hanteert de ONS de methode DaVinci. Het leren volgens de principes van het 21ste eeuwse leren staan hierbij centraal.
 

  “Alles heeft met alles te maken, ”  Leonardo DaVinci

methode DaVinci

WAT

De methode DaVinci is de nieuwste lesmethode wereldverkenning voor groep 1 tot en met 8 van het basisonderwijs. Dit leerplan biedt onderwijs in thema’s aan waarbij alle kerndoelen in een samenhangend geheel behandeld worden die vallen onder Oriëntatie op Jezelf en de wereld, alsmede de 50 vensters uit de Canon van de Nederlandse geschiedenis, wereldburgerschap en burgerschapsvorming. Leerkrachten geven geen aparte vakken aardrijkskunde, geschiedenis, biologie, maatschappijleer, techniek, natuur- en scheikunde, verzorging, filosofie en levensbeschouwing meer zoals in andere methoden op de basisschool, maar bieden dit als geheel aan met 1 centrale les per week. Op deze manier zullen kinderen verbanden zien tussen alles wat aangeboden wordt.  Daarbij gebruiken we alle zintuigen met realistisch materiaal.  Omdat het thema van zoveel kanten wordt bekeken, kan ieder kind vanuit zijn eigen interesse, talent en niveau aanhaken en zo doet ieder kind mee waardoor ook binnen de klas verbondenheid ontstaat. Zo werkt de methode DaVinci volgens een geheel eigen visie.

HOE

De kinderen worden voorbereid op de moderne samenleving.  In deze tijd ligt de kennis voor het oprapen, alles is te googlen en snel te vinden, dus is het van belang dat we kinderen goede metacognitieve vaardigheden bijbrengen, zodat ze overzicht houden over de kennis die er is. We leren kinderen overzicht te krijgen en te houden over hun leerproces middels het invullen van een helikoptermodel voor elk thema. In dit innovatieve helikoptermodel vliegen kinderen als het ware in een helikopter over het thema heen waardoor ze een overzicht krijgen van wat er te leren valt, wat ze al kennen en kunnen en wat ze nog willen leren. Ze leren hun werk overzien en structureren en leren zelf zorg te dragen voor hun werkproces. Ook beoordelen en evalueren ze hun eigen werk, waarna ze zichzelf tips geven voor de toekomst. Tevens maken ze in dit helikoptermodel een mindmap,wij noemen het een denkraam, zodat ze de verkregen informatie goed kunnen ordenen. Dat past ook bij het nieuwe leren waarin een heleboel kennis ook op internet te vinden is en waarin het ontwikkelen van metacognitieve vaardigheden belangrijk is.

WAAROM

Kinderen verkennen de wereld vanzelf vanaf hun geboorte.  Door de interactie met de wereld en hun medemens leren kinderen hun eigen identiteit kennen. Door kinderen te begeleiden in het verkennen van die wereld zorgen we dat kinderen authentiek blijven en dus zo dicht mogelijk bij zichzelf blijven staan met daarbij een open, verwonderde houding naar hun omgeving. Door ze te helpen een fundamentele ordening aan te brengen in die talrijke -op het eerste gezicht onsamenhangende- indrukken die het kind in de buitenwereld opdoet, laten we kinderen zien dat geen enkele gebeurtenis in de wereld op zichzelf staat en geven we ze handvatten waarmee ze in de toekomst als volwassene bewust met hun omgeving om kunnen gaan. Zo zal een kind ervaren dat alles met elkaar verbonden is en wat zijn of haar plek is in het geheel. Door het bijbrengen van die medeverantwoordelijkheid voor het grote geheel draagt deze wereldverkenning bij aan het opvoeden tot een vreedzame mondiale samenleving.

We zijn aangekomen in een tijd waarin de hele wereldbevolking met elkaar verbonden is, middels het internet, middels de snelle vervoersmogelijkheden en middels een intrinsieke interesse in elkaar. Het kind is dus een wereldburger, daarom is het van belang om kinderen te leren de wereld vanuit verschillende culturele en levensbeschouwelijke perspectieven te bekijken, zodat kinderen voorbereid zijn op ontmoetingen met andere wereldburgers en zicht hebben op mondiale thema’s. Door kinderen op verschillende manieren te leren samenwerken en samen beslissingen te leren nemen, leren ze hoe ze invulling willen geven aan hun rol als burger en ontwikkelen ze houdingen en vaardigheden waardoor ze voorbereid zijn om hun plek in te nemen in de Nederlandse en mondiale samenleving.

Hiermee draagt wereldverkenning bij aan de wereldvrede en worden kinderen gestimuleerd authentieke, verantwoordelijke wereldburgers te worden die hun eigen individuele plek kennen en een goed ontwikkeld zicht op het grote geheel hebben.

Ook kunnen ouders thuis met DaVinci aan de slag: http://www.davincivoorthuis.nl/ 

Kindcentrum Oranje Nassau | Eijkmanplantsoen 3 | 3861 CW NIJKERK | T (033) 245 17 08 | E info@onsn.nl | sitemap